plic
office@studio-i.ro
telefon
0744.611.327 sau 0744.706.629
seach box

Intocmirea documentatiilor de fezabilitate si prefezabilitate

La cererea dumneavoastra, pentru acele proiecte la care se doreste obtinerea unei finantari va stam la dispozitie pentru intocmirea documentatiilor necesare si parcurgerea etapelor legale in vederea finalizarii unui studiu de fezabilitate si prefezabilitate. Alaturi de un consultant finaciar din partea clientului (care se va ocupa de documentele necesare obtinerii finantarii) putem studia caracteristicile investitiei, realiza o prezentare grafica si finaliza aceste documentatii care conform prevederilor legale cuprind:

CONŢINUTUL-CADRU al studiului de fezabilitate
A. Piese scrise Date generale:
1. denumirea obiectivului de investiţii;
2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);
3. titularul investiţiei;
4. beneficiarul investiţiei;
5. elaboratorul studiului.

Informaţii generale privind proiectul
1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;
2. descrierea investiţiei:
a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;
b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung): – scenarii propuse (minimum două); – scenariul recomandat de către elaborator; – avantajele scenariului recomandat;
c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;
3. date tehnice ale investiţiei:
a) zona şi amplasamentul;
b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;
c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;
d) studii de teren: – studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional; – studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări; – alte studii de specialitate necesare, după caz; e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum: – necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării; – soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;
g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;
4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei. Costurile estimative ale investiţiei
1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;
2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.
Analiza cost-beneficiu:
1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;
2. analiza opţiunilor*1);
3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;
4. analiza economică*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;
5. analiza de senzitivitate;
6. analiza de risc. –––– *1) Varianta zero (variantă fără investiţie), varianta maximă (variantă cu investiţie maximă), varianta medie (variantă cu investiţie medie); se va preciza varianta selectată. *2) Este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore. Sursele de finanţare a investiţiei Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.
Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei
1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;
2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în preţuri – luna, anul, 1 euro = ….. lei), din care: – construcţii-montaj (C+M);
2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M): – anul I; – anul II ……………..;
3. durata de realizare (luni);
4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.
Avize şi acorduri de principiu
1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
2. certificatul de urbanism;
3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);
4. acordul de mediu;
5. alte avize şi acorduri de principiu specifice.

B. Piese desenate:
1. plan de amplasare în zonă (1:25000 – 1:5000);
2. plan general (1: 2000 – 1:500);
3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

Pentru detalii privind cerintele dumneavoastre specifice: Contactati-ne!

Comments are closed.

 • Contact rapid

  Pentru orice informaţii legate de noi, activitatea noastră, precum şi pentru solicitări de proiecte sau oportunitati de colaborare, va rugam sa ne contactati:

  Telefon: 0744.611.327
  0744.706.629

  Email: office@studio-i.ro

  Copyright © 2011 STUDIO-I.RO

  Toate drepturile rezervate.
  Este interzisă utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea noastră scrisă.

  Webdesign realizat de
  atw